قرارداد وزارت علوم
بسمه تعالی
 
آقا/خانم : ............................................................................. فرزند: ................................................... به شماره
شناسنامه : .................................................. تاریخ تولد :.............................................
صادره از:.............................................. به نشانی :
......................................................................................................
تلفن ......................................................تلفن
همراه......................................... ایمیل: ...................................................................................... کشور مورد
درخواست : .........................................................
موسسه آموزشی مورد درخواست .........................................................................
رشته و مقطع و گرایش مورد درخواست ..............................................................................
كه در اين قرارداد «متقاضي» ناميده مي‌شود از طرف ديگر و با شرايط زير منعقد مي‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدني بين طرفين و يا قائم آنان لازم الاتباع است .
مادة 1: موضوع قرارداد :
1.       ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به کشورهای استرالیا و نیوزیلند. پس از انعقاد قرارداد مشاوره تحصیلی شرکت در اسرع وقت با متقاضی تماس حاصل می نماید. همچنین متقاضی کلیه پیگیریهای مربوط به پرونده خویش را نیز از ایشان پیگیری می نماید.
مادة 2: مدت قرارداد: مدت اعتبار این قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد تا پايان يافتن تعهدات طرفين مي‌باشد.
مادة 3: مراحل و شرایط پرداخت مبلغ قرارداد :
3-1- مشاوره بصورت رایگان انجام می پذیرد (مشاوره تلفنی و حضوری).هزینه ارزیابی شرایط دانشجو شامل مشاوره نمیباشد.
برای دریافت اطلاع از هزینه ها لطفا با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.
مادة 4 :  تعهدات و مسئوليت‌هاي شرکت :
4-1- ارائه اطلاعات كامل، صحيح و مستند، به متقاضي در مورد شرايط ادامة تحصيل در موسسات آموزشی معتبر کشورهای استرالیا و نیوزیلند.
4-2- ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاههای مورد تقاضای متقاضی و چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينة زندگي، سكونت و ساير اطلاعاتي كه به طور متعارف در جهت تصميم‌گيري متقاضي مؤثر مي‌باشد.
4-3- بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نياز ارائه شده متقاضي. (مسئوليت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي مي‌باشد).
4-4- اقدام جهت اخذ پذيرش تحصيلي در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاهي (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) از دانشگاههاي معتبر استرالیا و نیوزیلند و مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دیگر مراکز آموزشی و بنا به درخواست کتبی متقاضی.
4-5- شرکت براي اخذ روادید تحصيلي، بنا به درخواست متقاضي، با هماهنگي دانشگاه مورد نظر و ادارة صادر كننده رواديد(در موارد ممکن)، اقدام خواهد نمود.
4-6- شرکت بنا به درخواست متقاضي و با توافق طرفین در خصوص مبلغ هزینه های انجامی, اقدام به انجام ساير خدمات مربوطه از جمله اخذ ثبت اقامت (Police Registration) ، اسكان اوليه و  اجاره نمودن خانه، خريد وسايل اوليه و مورد نياز زندگي و مانند اينها مي‌نمايد(حسب مورد).
7-4- شرکت پس از اخذ رواديد و پايان اعتبار قرارداد، هيچگونه مسئوليتي در رابطه با ترك تحصيل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانة متقاضي نخواهد داشت و در این شرایط هیچگونه وجهی از طرف موسسات آموزشی به متقاضی عودت نمیگردد.
تبصره : ارائه مشاوره به متقاضی توسط نماینده شرکت حداقل به مدت يكسال پس از شروع به تحصيل متقاضي در كشور محل تحصيل.
مادة 5: تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي :
5-1- متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كليه مدارك تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه و اخذ رواديد تحصيلي را در زمان مقرر به شرکت تسليم نمايد.مسئوليت هرگونه تأخير در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد. همچنین شرکت تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن و نگهداری این مدارک خودداری می نماید . بدیهی است شرکت هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل مدارک را از خود سلب می نماید.
5-2- متقاضي مي‌بايست داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع ‌الخروج از كشور نباشد.
5-3- متقاضي موظف است بر مبناي ماده 3 اين قرارداد حق‌الزحمه شرکت و هزینه های مربوط به موسسات آموزشی را در زمانهاي تعيين شده در قرارداد پرداخت نمايد. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئوليت ناشي از آن به عهدة متقاضي مي‌باشد.
5-4- انصراف از تحصيل و يا عدم اجراي مفاد قرارداد از سوی متقاضی مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده از طرف موسسات آموزشی می باشد.
5-5- رعایت کلیه شرایط و قوانین حاکم در موسسات آموزشی مورد تحصیل و قوانین و مقررات کشور محل تحصیل (مسئولیت هرگونه اعمال خلاف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه متقاضی به عهده متقاضی بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد)
 
مادة 6: فسخ قرارداد :
6-1- در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذيرش و روادید و ساير امور، مدارك غير واقعي و يا جعلي به شرکت ارائه نمايد و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود شرکت اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نياز به هر گونه تشريفاتي فسخ و نسبت به و صول کلیه مطالبات خود اقدام نمايد(کل مبلغ قرارداد و هزینه های مرتبط انجامی).
6-2- فسخ قرارداد اخذ پذیرش و روادید (بند 3-2 این قرارداد)
6-2-1- در صورتي كه متقاضي از زمان امضای قرارداد تا قبل از اقدام شرکت جهت اخذ پذیرش تحصیلی / قبل از اقدام شرکت جهت اخذ روادید , از ادامه قرارداد منصرف گردد(به هردلیلی که منتسب به وی می باشد)، متقاضی موظف است در اسرع وقت موضوع را بصورت كتبي به شرکت اعلام نمايد. در اين حالت شرکت پس از كسر 25 درصد از مبلغ کل قرارداد, الباقي مبلغ پرداختي توسط داوطلب را به وي مسترد مینمايد.
6-2-2- در صورتي كه شرکت براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد اما به هر دلیلی که منتسب به متقاضی می باشد برای ایشان ویزای تحصیلی صادر نگردد ، شرکت مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و کل مبلغ قرارداد را از ایشان مطالبه نماید .
6-2-3- در صورتي كه شرکت براي متقاضي به هر دلیلی که منتسب به ایشان نمی باشد ، پذيرش تحصيلي / روادید دريافت ننمايد ، شرکت مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و از مبلغ پرداختی توسط متقاضی , مبلغ 25 درصد از کل مبلغ قرارداد غیر قابل استرداد به ایشان بوده و الباقی مبلغ پرداختی متقاضی به وی مسترد میگردد.
6-2-4- در صورتي كه شرکت براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد اما به هر دلیلی که منتسب به ایشان نمی باشد برای ایشان ویزای تحصیلی صادر نگردد ، شرکت مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و پس از کسر 50 درصد از مبلغ کل قرارداد , الباقی مبلغ پرداختی متقاضی به وی مسترد میگردد.
6-3- در صورت فسخ قرارداد کلیه هزینه ها مطابق ریال, دلار و یا ارز دریافتی و طبق نرخ ارز در روز قرارداد به متقاضی مسترد خواهد گردید.
مادة 7: موارد اضطراري :
 در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه كه غير قابل پيش‌بيني و غير قابل انتساب به شرکت بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهدة شرکت خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غير ممكن گردد، شرکت مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را بنمايد. در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هيچ‌ يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.
مادة 8: حل اختلافات:
 طرفين كوشش خواهند نمود، كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج (كارگروه نظارت) به عنوان داور مرضي الطرفين حل و فصل و حكم آن ملاك عمل و مــــورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كار گروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.
مادة 9: نشاني طرفين :
نشاني طرفين قرارداد همانست كه در ابتداي اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يكي از طرفين، نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه نامه‌ها و اوراق و اظهانامه‌ها به نشاني موجود در پرونده با پست سفارشي و يا با اخذ رسيد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.
مادة 10: نسخه‌هاي قرارداد:
 اين قرارداد در 10 ماده و در دو نسخه تهیه و تنظيم و به امضاء طرفین رسيده, كه بين طرفين مبادله گرديده است و كليه نسخه‌هاي آن اعتبار واحد دارند.
 
متقاضی
مدیریت عامل
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :
امضاء :
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به آیین گستران سبز می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک